Artikkel

Parkering i byen


Publisert: 10.05.2021
Del:

Helt siden 2005 har det vært ønsket å opparbeide et torg på området hvor den tidligere Esso-tomta ved Porsgrunnsbrua lå. Finansiering av prosjektet har ikke kommet på plass før med Bypakke Grenland, derfor har gjennomføringen latt vente på seg. 

Hensikten med prosjektet er å etablere et byrom som innbyr til opphold, handel, opplevelser og lek. Sammen med en oppgradering av Neptunparken (kommunalt prosjekt)  vil tiltaket binde Storgatas nedre del sammen med Porsgrunnselva og Downtown.

Torget vil opparbeides med trær, mange ulike sitteplasser, store og små husker, opphøyde plantebed og et område med fontenedyser. Det tilrettelegges for torghandel og andre arrangementer.

Trafikken vil skiltes som rundkjøring og ledes rundt den sentrale torgflaten hvor det blir bussholdeplasser utenfor Storgata 83-85 og ved Neptunparken (som i dag).

Torget inngår i det som omtales som Grønn lenke. Dette er et av prosjektene som følger opp vedtakene i gatebruksplanen for Porsgrunn sentrum hvor målsettingen er å redusere gjennomgangstrafikken i Porsgrunn sentrum betydelig.

Målet er at alle de som bruker brua og byen kun som en gjennomkjøringsetappe heller skal bruke Frednesbrua. Ytre veisystem med Frednesbrua, Porsgrunnstunnelen (fylkesvei 356) og Hovengtunnelen (fylkesveg 32) fungerer nå som en ringvei.

Tidsfrist for ferdig torg er satt til 1. september 2022

Se mer her.